Liliane Erb G'Schicht

I ka mi erinnera, viel Johra z'ruck, wo d'Nussbaim um Illhisera 'rum voll g'hangt sen met duftigem Blueascht, un schen g'se rigels'arum. M'r han's als kum kenna erwahrda bis d'r Blueascht a Nuss werd, un d'r Grandpere un ich als metnander ha kenna geh schpaila geh. A Hardepffel-Sack ewer sinnera Schulder, met m'a Schteck Brot un a paar Epfel dren, semmer metnander of d'Wals geh lua ob scho Nussa 'ara g'heit sen. Under da Baim semmer als g'sassa met unserem "Nieni Brot", met frescha Nussa so saftig un guat, i mein s'esch erscht geschtert g'se.

D'r Grandpere esch mina liabschta Frend g'se, ar esch awer scho lang nem do, viel vo da Baim secher oi nem, awer d'r Henri het noch a Ascht vom a alta Baim g'holt. Vo dam het'r mer a Kerzaschtander gabaschelt, un scheni Blueama druf g'molt, jetzt schteht'r be mer em Canada, ich erenner mi so garn an salmols. A gaal Kerzel het mer d'r Henri noch ga wo i scho manichmol agazunda ha, vor sinem Portrait schteh i un dank dra we sich a Schwester un Brueader garn g'het han.

S'het net solla se dass mer lenger hatta deffa benander blii, s'esch scho zehn Johr z'ruck wo n'r g'sait het ar geht furt, uf d'ander Sit vo d'r Bannbruck wo scho doissigi Lit sen em Grund. A ganza Monett han i noch deffa bin em se, mer han noch a paar scheni Schtunda g'hett; noch a Uehr het'r m'r g'macht, sogar brodieard het'r noch, fer d'r Dannabaeum Schmuck oi g'macht. Met sinna Hand het'r viel scheni Sacha g'macht, mit Holz un Farwa un Rammla, het 'r viela Lit Freid g'macht - ar hets jo so garn g'macht - sie wara sich lang noch erinnera...

- Lily Kaltenbach, nee Erb
Geschrieben am 28 Nov. 1999, in Edmonton.

My mother Lily wrote this little story 28 Nov., 1999. She was quite ill at the time and her thoughts turned often to her family and her home.

This story is written in the dialect (transcribed without edits from her notes) of her region of Alsace...
 

© Copyright 2002-2024 R. Kaltenbach